- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện- Trẻ hiểu được nội dung câu truyện, kể được câu chuyện- Trẻ thể hiện được giọng điệu, ngữ điệu của từng nhân vật trong truyện - Chú ý nghe cô kể truyện, nhận rõ dọng điệu của các nhân vật. Qua ...