Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thường ngành Giáo dục (thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ trường Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành ...